KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Sähkönsiirto

Sähkönsiirto

Suunniteltu biojalostamo on täydellä jatkojalostusmäärällä (VE1 ja VE3) omavarainen eikä tuota merkittäviä määriä energiaa. VE2:ssa sähköä jää ylimäärin noin 25 MW teholla. Biojalostamon kytkemiseksi kantaverkkoon on johdettava uusi 110 kV linja Metelin sähköasemalta Kajaaniin (etäisyys 24 km), ja se toteutetaan yhteiskäyttöpylväin tai sijoitetaan olemassa olevalle johdinkadulle olemassa olevien sähkölinjojen viereen. Kajaaniin rakennetaan uusi kytkinasema, jolla biojalostamo liitetään kantaverkkoon.

Jalostamon rakennusvaiheessa työmaasähköistys otetaan Metelin sähköasemalta 20 kV liittymän kautta ja ko. linja jää tehtaan varasähkölinjaksi.

Sähkönsiirron maa-, kallioperä- ja pohjavesivaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Myös vaikutukset maankäytölle, ihmisten elinolosuhteille ja virkistyskäytölle arvioidaan vähäisiksi. Voimajohdon rakentamisella on positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen. Voimajohtoreitin alueella tai välittömässä läheisyydessä on muutamia luontokohteita mm. liito-oravan elinympäristöä sekä uhanalaisten kasvilajien esiintymiä. Lisäksi Lehmivaaran ja Torakankaan lehdot ja suot Natura 2000 -alue (FI1200102) ja yksityismaiden luonnonsuojelualue Torakangas / Saunaniemi (YSA117917) sijaitsevat olemassa olevan johtoalueen varrella. Uuden biojalostamolta Meteliin kulkevan voimajohdon alueelle sijoittuu puro, jonka varsi on luokiteltu metsälakikohteeksi sekä liito-oravalle potentiaaliseksi elinympäristöksi. Ennen johtoalueen rakentamista liito-oravatilanne tulee käydä tarkistamassa, jotta pylväiden kohdalle tai johtoalueelle ei sijoitu liito-oravan pesäpuuta, Metelistä Kajaanin Tihisenniemeen voimajohto sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle tai yhteiskäyttöpylväisiin. Niillä osin johtoreittiä, jonne luontoarvoja sijoittuu, on voimajohdon suunniteltu sijoittuvan yhteiskäyttöpylväisiin eikä johtoaluetta ei tarvitse leventää. Voimajohdon rakentamisesta aiheutuvat häiriövaikutukset eläimistölle voidaan välttää ajoittamalla rakentaminen lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

Biojalostamolta Metelin sähköasemalla rakennettavan uuden voimanjohtolinjan vaikutus maisemaan on pääsääntöisesti paikallinen, mutta erityisesti Paltamon kirkonkylästä ja Kiehimäjoen itärannan asutuksen suunnasta johtokäytävä aiheuttaa muutoksia lähimaisemassa ja saattaa avata uusia näkymiä biojalostamon alueelle. Johtokäytävän maisemalliset vaikutukset voivat tästä syystä olla paikallisesti merkittäviä. Välille Meteli - Tihisenniemi kapasiteetin lisäyksestä aiheutuvat maisemakuvavaikutukset ovat sekä rakentamisen että toiminnan aikana paikallisesti kohtalaisia niillä olemassa olevan sähkönsiirtolinjan osuuksilla, jossa johtokäytävää levennetään.

Tunnetussa Kontiosaaren pyyntikuoppakohteessa ei vuoden 2018 arkeologisessa inventoinnissa löydetty uusia arkeologisia rakenteita, kaksi aiemmin pyyntikuopaksi tulkittua kuoppaa osoittautuivat maanottokuopiksi. Lisäksi inventoinnissa huomioitiin vanha tielinjaus. Sähkönsiirtolinjauksen eteläpää Kajaaninjoen molemmin puolin sijaitsee samassa maisematilassa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi luokitellun alueen (RKY 2009) kanssa. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ovat ennen kaikkea rakentamisen aikaisia ja voivat pahimmillaan johtaa kohteen tuhoutumiseen. Kaikkien uusien rakenteiden sijoittelu on ensi sijassa pyrittävä suunnittelemaan siten, ettei muinaisjäännöksiin kajota. Mikäli se ei ole mahdollista, hankkeen toteuttajan tulee neuvotella Museoviraston kanssa tarvittavista arkeologisista tutkimuksista. RKY 2009 kohteen maisematilaan syntyvät vaikutukset ovat myös toiminnan aikaisia, mutta jäävät kohtalaisen vähäisiksi.

Sähkösiirron vaikutuksia lieventää kaikkiaan merkittävästi voimajohdon sijoittuminen pääosin jo olevan voimajohdon viereen tai yhteiskäyttöpylväisiin nykyisen kapasiteetin kanssa, ja sekä rakentamisvaiheen että biojalostamon toimintavaiheen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Voimajohtolinja on mukana kaikissa hankevaihtoehdoissa, jolloin vaihtoehdot eivät poikkea vaikutuksiltaan toisistaan.

Kuva. Biojalostamon ja Tihisenniemen väliselle voimajohtoreitille ja sen läheisyyteen sijoittuvat luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet.

Kuva. Biojalostamon ja Tihisenniemen väliselle voimajohtoreitille ja sen läheisyyteen sijoittuvat luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet.