KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

Hankkeen merkittävin vaikutus luonnonvarojen käyttöön on biojalostamon tarvitseman puuraaka-aineen hankinta. KaiCellin puuraaka-aineen hankintamäärä eri vaihtoehdoissa on noin 2,5−3 miljoonaa m3 vuodessa, mikä jää alle Suomen ja Kainuun kestävän hakkuupotentiaalin. Merkittävä osa raaka-aineesta tulee sahahakkeena, vähintään 0,5 miljoonaa m3. Jo pelkästään Kainuun alueella puuraaka-aineen tarjonta vuodessa on suurempi kuin biojalostamon hankintamäärä. Puuraaka-aineen hankinnalla voi olla vaikutuksia muun muassa maaperään, vesistöihin, metsien terveyteen ja tuhoihin, luonnon monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön, mutta niitä voidaan lieventää oikealla metsänhoidolla.

Biojalostamon hankintasuunnitelmassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että korjuussa ja siihen liittyvässä metsäluonnon huomioimisessa ja hoidossa noudatetaan metsälain vaatimuksia ja lähtökohtaisesti metsänhoitosuositusten laatukriteerejä sekä alan parhaita käytäntöjä. Suuri osa tehtaan käyttämästä puusta tulee olemaan peräisin sertifioiduista metsistä. Ottaen huomioon KaiCellin biojalostamon vaatiman hakkuumäärän lisääntymisen sekä puuraaka-aineen hankinnan kestävyyden, arvioidaan luonnonvarojen käytön aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden olevan vähäinen. Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin ei kohdistu suoraan hankkeesta.

Puunhankinnan lisääntyminen pienentää aluksi puuston kokonaismäärää ja sitoutunutta hiilimäärää. Harvennuksen jälkeen kasvu keskittyy valtapuihin, kasvu kiihtyy ja muutamassa vuodessa puuston kokonaismäärä ylittää ennen harvennusta olleen määrän ja samalla sitoutuneen hiilimäärän. Lisääntyvien harvennushakkuiden myötä puusto järeytyy nopeammin, jolloin tulevat hakkuut sisältävät suuremman osuuden tukkipuuta.